Eltargrim Irithyl

Coronal of the Elves of Cormanthor

Description:

Eltargrim coronal of the evles

Bio:

Eltargrim Irithyl

Cormyr Rising saethone AshleyMcdniel